اوڏڪي ٻولِي چي لفظان چِي لِسٽ

 امچي اِداري چي طرفُون ٺيهوڙِِي اوڏڪِي ٻولِي چي لفظان چِِي لِسٽ